Промоции

Кафе + енергия
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „КАФЕ+ЕНЕРГИЯ“

 

Раздел 1. Предмет на правилата


Настоящите Правила определят реда и условията за провеждане на Промоционална кампания под мотото “Кафе+Енергия“ и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, участници в Играта.

Раздел 2. Организатор

2.1. Организатор на Промоцията е "ТТН Комерс ЕООД", ЕИК202825455 ,‘‘ТТН Енержи ООД, ЕИК 204951292 със седалище и адреси на управление: гр. София,ул Майстор Алекси Рилец 17
2.2. Организаторът организира и провежда Играта самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Промоцията и осигурява предметните награди за спечелилите участници.

Раздел 3. Период и територия на провеждане на Промоцията. Комуникация.

3.1. Промоцията се провежда в периода от 24.03.2023 г. до 24.07.2023 г. включително.
3.2. Промоцията се провежда в избрани търговски комплекси AVIA на територията на България. Списък на обектите, участващи в Промоцията, е публикуван в интернет на уебсайта на Организатора https://ttn-petrol.bg Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоцията чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата на Организаторa чрез разпространяване на Правилата и на други комуникационни материали в търговски комплекси AVIA, участващи в Промоцията, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.
Участващи търговски комплекси:
Авиа Владая / София
Авиа Магистрала Хемус 45КМ / Ботевград


3.3. Организаторът информира потребителите за настоящата Промоция и чрез служителите в търговските комплекси , които предоставят информация на клиентите за условията и правилата на Промоцията.

Раздел 4. Изисквания към участниците

4.1. Право на участие за наградите по т. 6.1. имат физически лица, които към датата на участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст.
4.2. В Промоцията не могат да участват физически лица, отговарящи на изискванията по по-горе, които работят по трудов или граждански договор за Организатора или за трети лица, на които Организаторът е възложил дейности по огранизиране и провеждане на Промоцията, както и свързаните с тях лица. За свързани лица се считат родители, съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.

Раздел 5. Условия за участие в Играта

5.1. За да участват в Играта, лицата, които отговарят на изискванията по Раздел 4, трябва в Периода на провеждане да закупят напитка Prima bistro и/или да заредят над 20 л гориво премиум AVIA GOLD от търговските комплекси , участващи в Промоцията и да получат промоционална/и (скреч) карта/и за участие в момента. При покупка на напитки Prima bistro в рамките на едно посещение в участващ в промоцията търговски комплекс участникът в играта може да получи не повече от три броя скреч карти. При зареждане на повече на минимум 20 литра гориво AVIA GOLD в рамките на едно посещение в участващ в промоцията търговски комплекс участникът получава само една скреч карта. Например: При зареждане над 20 литра гориво AVIA GOLD и покупка над три кафета клиента получава до три скреч карти .
5.2. Лице, което отговаря на изискванията по т. 4.1. и е закупило напитка/и Prima bistro или е зaредило над 20л. гориво AVIA GOLD, получава една или повече скреч карти. Участникът трябва да изтрие полето в долната част на скреч картата, за да разбере веднага дали печели една от наградите, описани в т. 6.1.

Раздел 6. Награди

6.1. Всеки участник, който притежава скреч карта, има шанс да спечели награда, като изтрие стреч полето. С изтриването участникът веднага разбира дали печели една от следните награди:
6.1.1. Еспресо Café (стандартно, късо, или дълго)
6.1.2. Кроасан с масло (топла витрина)
6.1.3. Бонбон AVIA
6.1.4. Минерална вода (Ледина 0.5л)

Раздел 7. Получаване и условия за ползване на наградите


7.1.1. Наградите по т.6.1. се получават, както следва:
1. Безплатенo Prima bistro Café – в търговските комплекси AVIA, участващи в Промоцията, до 24.07.2023 г., срещу предаване на промоционалната скреч карта;
2.Безплатен кроасан с масло (топла витрина) в търговските комплекси AVIA, участващи в Промоцията, до 24.07..2023 г., срещу предаване на промоционалната скреч карта;
3.Безплатно бонбон AVIA – в търговските комплекси AVIA, участващи в Промоцията, до 24.07.2023 г., срещу предаване на промоционалната скреч карта;
4.Безплатна вода (Ледина 0.5л) - в търговските комплекси AVIA, участващи в Промоцията, до 24. 07. 2023г., срещу предаване на промоционалната скреч карта.

Раздел 8. Връзка с Организатора

За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да ползват телефонна линия 0877422222 (на цена за разговора според тарифния план на абоната) или да напишат имейл на office@ttn-petrol.bg

Раздел 9. Лични данни

При провеждането на Промоцията не се събират и обработват лични данни.

Раздел 10. Отговорност

Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участници в Промоцията като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й като цяло, поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет страницата ttn-petrol.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
10.1. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Промоцията като цяло, поради форсмажорни обстоятелства, неизправности или възникнали технически, софтуерни или хардуерни проблеми, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на Организатора и са извън контрола на дружествата.
10.2. Организаторът има право да дисквалифицира участник при констатирани нарушения в процеса на участие в Промоцията или при установено нарушение на настоящите Правила. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо за Участника.

Раздел 11. Заключителни разпоредби

11.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите правила са достъпни на интернет сайта на Организатора на адрес https://office@ttn-petrol.bg както и в търговските комплекси.
11.2. Настоящите Правила представляват пълните правила, уреждащи реда и условията за провеждане на Промоцията и участието на потребителите в нея. По отношение на Правилата и на Промоцията като цяло се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
11.3. Всички спорове между Организатора и потребителите, възникнали във връзка с Промоцията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд в гр. София.
11.4. Настоящите Правила влизат в сила на 24.03.2023 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Организатора на адрес https://ttn-petrol.bg Потребителите следва сами да проверяват на адрес https://ttn-petrol.bg /или в търговските комплекси , участващи в Промоцията за промени в Правилата и Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за настъпилите промени.